Slide Google Ads Academy Hà Nội

Bộ slide chương trình Google Ads Academy tổ chức tại Hà Nội với chủ đề:

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuyên biên giới cùng Google

Nội dung:

  • Tăng cường xây dựng nền móng Googel Shopping
  • Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp với các phân tích chuyên sâu
  • Tăng cường chiến lược quảng cáo toàn phễu của bạn với các giải pháp AI…

Link thư mục tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/

MENU
Coppyright @blog.guuads.com