Tài liệu chạy chuyển đổi Google Ads

Bộ 3 tài liệu chạy chuyển đổi Google Ads bao gồm:

  • Giá thầu chuyển đổi: ROAS, tối đa hóa giá trị chuyển đổi
  • Tối ưu các chiến dịch Video, Discovery, Display
  • Cài đặt chuyển đổi Google Ads nâng cao

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/

MENU
Coppyright @blog.guuads.com