Tài liệu các chiến lược đặt giá thầu tự động

[Tạo danh bạ điện thoại] Gắn thẻ trang web
● Remarketing
● Analytics
● Conversion Tracking
[Xác định ai cần liên lạc] Nhắm đối tượng
● Danh sách khách hàng hiện có
● Khách hàng tiềm năng
[Tự động quay số] Đấu thầu thông minh
● Hoạt động CPC Nâng Cao (Enhanced CPC)
● Hoạt động giá thầu theo chuyển đổi (Target CPA)

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1fXJ54KyrdAuBDRqe5WRYoeSVOJduTnjj/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @blog.guuads.com