Tài liệu cách cài đặt thẻ tiếp thị lại & theo dõi chuyển đổi

1) Tại Sao Cần Danh Sách Tiếp Thị Lại?
2) Cách Thiết Lập Tiếp Thị Lại
3) Tại Sao Cần Theo Dõi Chuyển Đổi?
4) Cách Thiết Lập Theo Dõi Chuyển Đổi

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1DPZG2WIsZzufQSiI7M9IZ4lfXOfFoTNL/view?usp=sharing