Tài liệu chương trình Google Ads Academy 2023

Tổng hợp 4 chủ đề với 100 slide trong chương trình Google Ads Academy vừa qua

SLIDE 1 – Insight for growth

SLIDE 2 – Maximizing profit – Search

SLIDE 3 – Maximizing profit – Pmax

SLIDE 4 – Video action

Link full thư mục

https://drive.google.com/drive/folders/

MENU
Coppyright @blog.guuads.com