Tài liệu sự kiện “Think Consumer Health”

Cảm ơn bạn đã tham dự sự kiện Think Consumer Health ngày 10/11.

Looking forward – Tet 2021: Health still stands out as the top-of-mind wish, alongside fnancial security

Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1o9sW8KAbCQkVIyULi96KW3BnFmus5aAJ/view