Tài Liệu Tối Ưu Hóa Kinh Doanh Google Ads

– Bán hàng trực tuyến, khách hàng tiềm năng & lượt truy cập web

  • Tìm kiếm
  • Hiển thị
  • Youtube TrueView

– Nhận thức

– Cân nhắc

– Bán hàng qua điện thoại

– Bán hàng tại cửa hàng

– Lượt cài đặt ứng dụng

– Mức độ tương tác trong ứng dụng

 

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1MAX83EBMhfkmQyVbhzDhQXTf0CXGiGVo/view?usp=sharing