Tổng hợp tài liệu quý 2 2018

  • Vietnam Agency Day

https://drive.google.com/file/d/1-4CEExekFfiN49Xp6kkNUpAzFph_yyIw/view?usp=sharing

  • Nâng cấp chiến lược Marketing với Giải pháp đối tượng của AdWords

https://drive.google.com/file/d/1tkKcdBoIfarvO2aoPSKsNdzNSz1MGD4r/view