Tổng hợp tài liệu tiếp thị lại – Remarketing

Link tài liệu:

Tài liệu tiếp thị lại và chuyển đổi AdWords

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3X0FpVEJkN2JpUWs/view?usp=sharing

Tổng hợp tài liệu tiếp thị lại động – Dynamic remarketing

– Tiềm năng tiếp thị lại động

– Các bước cài đặt tiếp thị lại động

– Tối ưu tiếp thị lại động

– Xử lý các vấn đề liên quan

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3OHBtWU1TekJZVFU/view?usp=sharing

Quảng Cáo Tiếp Thị Lại Nâng Cao – 21/06/2016

————

1. Giới Thiệu Về Tiếp Thị Lại

2. Tổng Quan Về Cài Đặt

3. Chuyên Sâu: Tiếp Thị Lại Trên Mạng Tìm Kiếm

4. Chuyên Sâu: Tiếp Thị Lại Động

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3Z1dNYTJaVkdHcEE/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @blog.guuads.com