Cảnh báo và thông báo trong quảng cáo Google AdWords.

Trong quá trình thực hiện chạy quảng cáo Google AdWords thường có những cảnh báo, thông báo từ Google tới các tài khoản của bạn. Những thông báo này được Google gửi để bạn biết được những vấn đề về tài khoản của bạn, những tính năng mới được cập nhật.

Chúng tôi xin đưa ra một vài thông báo bạn có thể nhận được từ Google trong quá trình quảng cáo.

1. Cảnh báo

– Ý nghĩa: Thông báo quan trọng để giúp dữ tài khoản của bạn hoạt động và đang chạy

– Vị trí xuất hiện: Dòng chữ màu đỏ trên đầu tab hoặc cùng với thông báo trong phần bên trái tab trang chủ của tài khoản quảng cáo.

– Tại sao lại xuất hiện: Thông báo quảng cáo của bạn không chạy hoặc thông tin thanh toán của bạn cần được cập nhật.


Cảnh báo trong tài khoản quảng cáo Google AdWords

2. Thông báo.

– Thông báo liên quan tới sản phẩm để bạn biết và cập nhật. Những thông báo này thường không quan trọng cho việc giữ tài khoản quảng cáo của bạn chạy.

– Vị trí xuất hiện: Bạn có thể tìm thấy những thông báo này ở đầu mỗi trang hoặc cùng với tab trang chủ

– Tại sao lại xuất hiện: Thông báo về những tính năng mới của AdWords để cho bạn quản lý tài khoản được tốt hơn

Thông báo trạng thái chiến dịch trong quảng cáo Google AdWords

3. Thông báo khác.

– Là các thông báo để cho bạn cập nhật về hiệu suất thực hiện quảng cáo trong chiến dịch của bạn.

– Vị trí xuất hiện: trong tài khoản quảng cáo hoặc thông qua email.

– Ví dụ: Email thông báo vể hiệu suất chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa được gửi vào email đăng ký quảng cáo của bạn.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com