Khắc Phục Lỗi Mặt Hàng bị Từ Chối, Mặt Hàng Bị Từ Chối Dự Phòng và Tài Khoản bị Tạm Ngưng

Có 3 cấp độ từ chối tăng dần có thể do lỗi về chất lượng dữ liệu hoặc lỗi vi phạm chính sách gây ra. Trong phần này, hãy tìm hiểu cách khắc phục từng loại từ chối và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới Quảng cáo mua sắm của bạn.

 

Mặt Hàng bị Từ Chối Riêng Lẻ


Xem lại mọi mặt hàng bị từ chối cũng như đảm bảo rằng bạn đang gửi dữ liệu sản phẩm chính xác và tuân thủ các nguyên tắc của Chính sách mua sắm. Khi quá trình xem xét kết thúc, các mặt hàng được chấp thuận sẽ đủ điều kiện để phân phát trong Quảng cáo mua sắm trong vòng 24 giờ.

 

Cách khắc phục mặt hàng bị từ chối tạm thời do Lỗi về chất lượng dữ liệu

 1. Chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm

 2. Cập nhật thông tin chính xác cho mặt hàng bị từ chối và tải mặt hàng đó lên lại để được xem xét

 3. Có thể mất tối đa 12 giờ để xác minh rằng mặt hàng đã được chỉnh sửa. Các mặt hàng bị từ chối tạm thời sẽ được tự động phê duyệt lại trong vòng 4 ngày.

 

Cách khắc phục các mặt hàng bị từ chối tự động do Lỗi vi phạm chính sách

 1. Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy trong tài khoản Merchant Center của mình có tùy chọn yêu cầu xem xét thủ công cho một mặt hàng đã bị từ chối tự động do lỗi vi phạm chính sách. Xin lưu ý rằng tùy chọn xem xét thủ công này chỉ áp dụng cho một số lỗi vi phạm chính sách nhất định.

 2. Có thể mất tới 3 ngày làm việc để hoàn tất quy trình xem xét thủ công.

 

Mặt Hàng bị Từ Chối Dự Phòng


Nếu bạn không xóa hoặc chỉnh sửa các mặt hàng bị từ chối trong khung thời gian nhất định, chúng tôi sẽ bắt đầu từ chối các mặt hàng khác trong dữ liệu sản phẩm mà chúng tôi nhận định là có khả năng không tuân thủ các yêu cầu của Đặc điểm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc các nguyên tắc của Chính sách mua sắm.

 

Thông tin về lỗi vi phạm sẽ được trình bày chi tiết trong email gửi đến những người dùng trên tài khoản của bạn nếu họ chọn nhận email cập nhật quan trọng về dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp ví dụ.

Các mặt hàng bị từ chối dự phòng do Lỗi về chất lượng dữ liệu

 1. Xóa hoặc cập nhật các mặt hàng vi phạm trong dữ liệu sản phẩm của bạn

 2. Sau khi cập nhật dữ liệu sản phẩm, bạn có thể đợi cho đến khi hết thời gian cảnh báo. Nếu đã thấy các mặt hàng bị từ chối dự phòng trong trang Chẩn đoán, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản của mình.

 3. Nếu chúng tôi thấy tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu sản phẩm, thì các mặt hàng bị từ chối dự phòng sẽ trở về trạng thái đã chấp thuận sau 3 ngày và bạn không cần làm gì nữa cả.

 

Các mặt hàng bị từ chối dự phòng do Lỗi vi phạm chính sách

 1. Xóa các mặt hàng vi phạm trong dữ liệu sản phẩm của bạn

 2. Sau khi bạn giải quyết lỗi vi phạm đó, những mặt hàng đã bị từ chối dự phòng sẽ trở về trạng thái đã chấp thuận sau 3 ngày và bạn không cần làm gì nữa cả. Bạn không cần yêu cầu xem xét thủ công.

Tạm Ngưng Tài Khoản


Nếu bạn không giải quyết mặt hàng bị từ chối riêng lẻ hoặc dự phòng, tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng.

Tài khoản bị tạm ngưng do Lỗi về chất lượng dữ liệu

Nếu nhận thấy dữ liệu của bạn không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi một email cảnh báo kèm theo khung thời gian để bạn khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu. Sau khi hết thời gian cảnh báo đã nêu trong email, chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu của bạn một lần nữa. Nếu bạn vẫn chưa khắc phục vấn đề đó, thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng và tất cả các mặt hàng sẽ bị xóa khỏi Quảng cáo mua sắm.

 1. Chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm và đảm bảo rằng bạn đã triển khai một giải pháp dài hạn để không xảy ra các lỗi vi phạm trong tương lai.
 2. Gửi lại dữ liệu sản phẩm.
 3. Sau khi bạn đã khắc phục vấn đề, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tài khoản bị tạm ngưng do Lỗi vi phạm chính sách

 1. Khắc phục các lỗi vi phạm chính sách
 2. Yêu cầu khôi phục tài khoản.

Nguồn: advertisercommunity.com

MENU
Coppyright @blog.guuads.com